Перелік діагностичних методик, дозволених для використання УНМЦЦППСР в закладах освіти

Джерело: Психологу для роботи. Діагностичні методики : збірник Текст / уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, - Вид. 2-ге, виправ. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 615 с. : 1л.

Рекомендовано Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи

Схвалено до друку науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 9, від 29.12.2010р.)

Методики вивчення особливостей нервової системи

1. Методика “Вивчення властивостей нервової системи

2. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)

3. Методика “Прогноз” (оцінка рівня нервово-психічної стійкості за В. Бодровим)

Методики вивчення і оцінки особливостей пам’яті

1. Визначення опосередкованого запам’ятовування за методикою Л. Виготського

2. Визначення продуктивності запам’ятовування за методикою О. Лурії “Піктограми”

3. Визначення обсягу оперативної пам’яті за методикою Е. Крепеліна “Рахунок”

4. Дослідження образної пам’яті

5. Дослідження логічної та механічної пам’яті

Методики вивчення особливостей уваги

1. Визначення точності уваги за методикою К. Іванова-Смоленського “Коректурна проба”

2. Методика “Червоно-чорна таблиця

3. Оцінка уваги (методика Мюнстенберга)

4. Методика визначення рівня уваги й самоконтролю

5. Визначення обсягу уваги (кількості об’єктів, що сприймаються одночасно)

6. Визначення особливостей переключення уваги

7. Методика дослідження концентрації уваги (тест Торндайка)

Методики вивчення і оцінки особливостей мислення

1. Методика дослідження аналітичності мислення “Числові ряди Крепеліна

2. Методика визначення інтелектуальної лабільності

3. Методика визначення стилю навчання й мислення

4. Методика визначення стилю мислення А. Харрісона та Р. Бремсона

5. Дослідження впливу установки на спосіб розв’язання задач [

Методики діагностики деяких психічних станів особистості

1. Методика “Шкала тривожності” Тейлора

2. Методика дослідження вольової саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана

3. Міні-мульт

4. Методика дослідження соціальної адаптованості

5. Тест “Визначення особистісної адаптованості школярів

6. Методика “Самооцінка психічних станів (за Г. Айзенком)

7. Опитувальник САН

8. Вивчення егостанів (методика модифікована та адаптована Г. Партико та Г. Кучерявою)

9. Визначення показників та форм агресії за методикою А.Басса та А. Дарки (адаптація О. Осницького)

10 Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса - Р. Даймонда

11. Тест шкільної тривожності Філіпса

12 Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ)

13. Виявлення схильності до емпатії (за методикою І. Юсупова)

14. Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) (за З. Карпенко)

15. Діагностика емпатії (А. Меграбян, М. Епштейн) [11]

16 Методика виявлення групи ризику

17 Дослідження наполегливості

18 Дослідження імпульсивності (В. Лосєнков)

19. Методика дослідження вольової організації особистості (А. Хохлов)

20 Методика визначення ступеня прояву депресії

21. Шкала депресії (Т. Балашова)

22 Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова)

23. Методика виявлення схильності до неадекватної поведінки

Методики вивчення темпераменту особистості

1. ТестЯ. Стреляу

2. Опитувальник структури темпераменту В. Русалова

3. Методика РЕИ (Ганс і Сибіла Айзенки)

4. Визначення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка

5. Анкета вивчення комунікативності

Методики вивчення характеру особистості

1. Методика дослідження характеру особистості

2. Самооцінка характеру методом оціночних шкал

3. Методика визначення самооцінки

4. Тест “Самооцінка організованості”

5. Тест “Дізнайся про себе”

6. Дослідження схильності до ризику (за О. Шмельовим)

Методики вивчення здібностей та інтелекту

1. Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1)

2. Таблиці Равена (шкала прогресивних матриць)

3. Методика визначення загальних розумових здібностей (за Р. Вандерлік)

4. Методика вивчення рівня невербальної креативності (за П. Торренсом)

5. Тест інтелекту Р. Кеттелла

6. Тест “Креативність”

7. Шкільний тест розумового розвитку (НДІ загальної та педагогічної психології АПН)

8. Тест “Вивчення рівня пізнавальної активності учнів” (Б. Пашнєв)

9. Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом (у редакції Б. Пашнєва)

10. Модифікований тест Гілфорда на вивчення творчого мислення

Методики вивчення мотиваційної сфери і спрямованості особистості

1. Методика “Незакінчені речення” (Сакса і Сіднея)

2. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів - ДДО (за Є. Клімовим)

3. Карта інтересів

4. Типологія особистості та привабливе професійне середовище (за Д. Голландом)

5. Тест “Структура інтересів і схильностей” (СІС)

6. Методика вивчення спрямованості особистості “Орієнтовна анкета” (В. Смекала, М. Кучера)

7. Методика “Самооцінка індивідуальних особливостей” -СЮ (Л. Кабардова)

8. Методика Л. Йовайши

9. Методика вивчення професійних намірів старшокласників

Комплексні методики вивчення особистості

1. Тест Кеттелла (16 К.Р-опитувальник)

2. Вивчення акцентуації у підлітків за допомогою методики Леонгарда - Шмішека

3. Дослідження рівня суб’єктивного контролю (Є. Бажин, Є. Голинкін, А. Еткінд)

4. Методика визначення труднощів у встановленні контактів В. Бойка

5. Восьмиколірний тест Люшера

Проективні методики дослідження особистості

1. Тест “Автопортрет”

2. Методика “Кінетичний малюнок сім’ї” (КМС)

3. Методика виявлення індивідуально-типологічних розбіжностей “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур”

4. Методика “Дім - Дерево - Людина”(американський психолог Дж. Бак)

5. Тест “Неіснуюча тварина”

6. Тест руки (Напсі-Іеві)

7. Тест “Малюнок дерева”

Методики виявлення та оцінки міжособистісних взаємин в колективі та сім’ї

1. Діагностика міжособистісних взаємин Т. Лірі

2. Дослідження міжособистісних стосунків за методикою В. Стефансона “(^-сортування”

3. Методика типового реагування на конфліктні ситуації К. Томаса

4. Вивчення статусу особистості в колективі (метод соціометрії)

5. Методика визначення згуртованості класу “Скільки голів, стільки думок”

6. Методика дослідження міжособистісних взаємин дітей у сім’ї “Казки Дюса (Десперт)”

7. Тест “Психологічна сумісність”

8. Оцінка психологічного клімату в колективі

9. Методика визначення міжособистісних стосунків школяра (за Рене Жилем)

10 Опитувальник суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих ССДСО) (автор - О. Афанасьєв)

Методики вивчення мотивації навчання

1. Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації в адаптації Н. Лусканової (модифікована)

2. Тест суб’єктивної локалізації контролю (СЛК)

3. Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв)

4. Опитувальник “Автономність - залежність особистості у навчальній діяльності” (Г. Пригніна)

5. Тест “Виявлення домінуючого мотиву навчання”

Кiлькiсть переглядiв: 38